Antimuskarinik İlaçların İlaç Etkileşimi

Antimuskarinik İlaçların İlaç Etkileşimi

Fesoterodin Fumarat Fumarat: Amantadin, metoklopramid, rifampisin, eritromisin, karbamazepin, fenitoin, fenobarbital, sarı kantaron, antidepresif ilaçlar ve nöroleptikler fesoterodinin etkisini azaltabilir.

Itrakonazol,flukonazol ve ketokonazol içeren antifungaller, ritonavir, indinavir, sakinavir, nelfinavir içeren antiviral ilaçlar fesoterodinin kandaki seviyesini arttırır.

Klaritromisin,teliromisin içeren antibiotikler ile etkileşimi vardır.

Fluoksetin, paroksetin içeren antidepresanlar, kinidin, sinakalset, diltiazem, verapamil içeren kalp ilaçları ile birlikte  kullanımında da dikkatli olunmalıdır.

Greyfurt suyu, fesoterodinin kandaki seviyesini arttırır.

Laktoz içerdiği için, laktoz intoleransı olanlar dikkatli olmalıdır.

Soya yağı içerdiği için fıstık ve soya alerjisi olanlar dikkatli olmalıdır.

MİRABEGRON

Beta3-adrenoreseptör agonistidir.

Prokeinamid, itrakonazol ve ketokonazol içeren antifungaller, ritonavir, sotalol, flekainid, amiodaron, klorpromazin, haloperidol, moksifloksasin, eritromisin, klaritromisin grubu antibiotikler, pentamidin, mesoridazin, tioridazin, digoksin, dabigatran içeren ilaçlar ile birlikte kullanılırken doz ayarlaması gerekebilir.

SİLODOSİN

Alfa1 adrenoseptör blokörüdür.

Prazosin, doksazosin ketokonazol ve itrakonazol içeren antifungaller, ritonavir, siklosporin, sildenafil, tadalafil, epilepsi ilaçları, verapamil, diltiazem, amprenavir, klaritromisin ve rifampisin içeren antibotikler ile birlikte kullaılırken dikkatli olunmalıdır. Bu ilaçların kandaki konsantrasyonlarını etkilemektedir.

TOLTERODİN L-TARTARAT

Eritromisin ve klaritromisin içeren antibiotikler, ketokonazol ve itrakonazol içeren antifungaller aids tedavisi için kullanılan antivirutik ilaçlar, metoklopromid, sisaprid, amiodaron, sotalol, kinidin, prokainamid grubu ilaçlar ile etkileşime girmektedir.

ilachaber
ilachaber
ADMINISTRATOR
PROFİL

İlgili Makaleler